„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Cele projektu

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna oraz Gminy Skarżysko Kościelne. Działania podejmowane w Projekcie pozwolą na kompleksową ochronę ujęć wód podziemnych, z których zaopatrywane są gminy wchodzące w skład aglomeracji. Dodatkowo, poprzez realizację zorganizowanych systemów odprowadzania ścieków, czyli budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, możliwa będzie ochrona wód powierzchniowych oraz zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji.

Do szczegółowych celów Projektu zaliczyć należy:

  • Zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej
  • Spełnienie wymogów unijnych i prawa polskiego w zakresie obowiązku skanalizowania do końca 2015 roku wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. RLM
  • Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków oraz dostosowanie do przepisów polskich i unijnych dotyczących oczyszczonych ścieków poprzez modernizację oczyszczalni ścieków.
  • Poprawa jakości dostaw wody pitnej poprzez rozbudowę i modernizację SUW. 
  • Zmniejszenie zanieczyszczeń