„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Korzyści z projektu

Realizacja Projektu pozwoli na rozwiązanie większości problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Efektem prowadzonych działań będzie zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków, poprawa jakości dostaw wody pitnej, a także zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na terenie aglomeracji skarżyskiej.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o ok. 10,4 tys. osób. Docelowo z infrastruktury będzie mogło korzystać ok. 55 tys. mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i Skarżyska Kościelnego. Oczyszczalnia Ścieków będzie  obsługiwać  59 500 RLM.