„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym.”

Nr POIS.01.01.00 – 00.127/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Brak systemu kanalizacji sanitarnej dla 6 dzielnic o zabudowie jednorodzinnej w naszym mieście i całej gminie Skarżysko Kościelne zmobilizował nas wspólnie z gminą Skarżysko-Kamienna i gminą Skarżysko Kościelne do przygotowania  wniosku o dofinansowanie  przez Unię Europejską  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” . Informacje o POIS dostepne są na stronnie  www.pois.gov.pl. Po weryfikacji wniosku, w  dniu 29 marca 2010r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  podpisano Umowę nr POIS 01.01.00-00-127/09 o dofinansowanie  projektu.

W ramach inwestycji planuje się wybudowanie ok. 100 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 39 przepompowni, renowację 2,8 km kolektora sanitarnego, modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. Planowany koszt kwalifikowany projektu wg. Umowy wynosi  145 259 794,00 PLN , a zakładana dotacja  87 367 955,70 PLN.

Po przeprowadzeniu przetargów na Kontrakty związane z realizacją Projektu pn. "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" uzyskano oszczędności i uaktualniono wartość Projektu do kwoty netto 102.080.270,95PLN , a  dotację do kwoty  60.919.974,49PLN oraz podpisano Aneksy do Umowy o dofinansowanie rozszerzające zakres rzeczowy Projektu. W ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego planuje się wybudowanie dodatkowo 4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4,6 km sieci wodociągowej  i dalszą rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej. Rozszerzony zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach Kontraktów 09, 10, 11, 12.